Kadra pedagogiczna
Nasze pracownie
Osiągnięcia uczniów
Z praktyki pedagogicznej
Z życia szkoły

W  NASZYM  GIMNAZJUM

   

"Każdy ma prawo do szczęścia

i swego miejsca w społeczeństwie"

M. Grzegorzewska

 

    

       Publiczne Gimnazjum Specjalne powołane przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie rozpoczęło swą działalność 1 września 1999 roku.

W roku szkolnym 2000/2001 w gimnazjum uruchomiono zespół edukacyjno - terapeutyczny, zwany "klasą życia", dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

     Głównym celem i zadaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej szkoły jest:

              1. Przygotowanie młodzieży do dorosłego i samodzielnego życia

                        poprzez wyposażanie w potrzebne wiadomości i umiejętności.

                    2. Integracja ze społeczeństwem.

                    3. Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z

                        wybranym kierunkiem kształcenia zawodowego.

     Uwzględniając specyfikę rozwoju naszych uczniów, w programie pracy na plan główny wysuwa się rehabilitacja, czyli kompensowanie, korygowanie, usprawnianie 

i dynamizowanie wychowanków w taki sposób, aby mogli oni zdobywać wiadomości

i umiejętności potrzebne do możliwie pełnej integracji społecznej. Gimnazjum, wykorzystując indywidualne możliwości uczniów, musi przygotować ich do wyboru zawodu i do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym.

        Programy nauczania realizowane są w blokach przedmiotów humanistycznych 

i matematyczno-przyrodniczych. Obok przedmiotów (bloków przedmiotowych) wprowadzono programy ścieżek edukacyjnych, opracowane przez naszych nauczycieli.

                      Realizujemy ścieżki:

                             - edukacja czytelnicza i medialna

                              - edukacja prozdrowotna

                              - edukacja ekologiczna

                              - edukacja regionalna

W przyszłym roku szkolnym wprowadzimy:

                              - obronę cywilną

                              - edukację europejską

                              - kulturę polską na tle cywilizacji śródziemnomorskiej

     W szkole oprócz zajęć edukacyjnych prowadzi się intensywną rewalidację indywidualną.

               Wyróżnia się następujące formy pracy rewalidacyjnej: 

                              - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

                                    - zajęcia korekcyjne:

                                    a) usprawnianie technik szkolnych

                                    b) usuwanie wad wymowy (logopedia)

                                    c) korekcja wad postawy

                                    d) stymulująco - terapeutyczno (muzykoterapia)

 

          W pracy z głębiej upośledzonymi preferujemy integralną edukację, której istotę stanowi wszechstronna działalność uczniów z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej.

          

           Bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu szkoły i wypełnianiu jej statutowych zadań odgrywa Samorząd Uczniowski. W ramach SU działają sekcje:

                         - sportowa

                                     - imprezowa

                                     - czytelniczo-medialna

                                     - prozdrowotna

                                     - ekologiczna

          Ważnym zamierzeniem opiekunów samorządu jest integracja młodzieży gimnazjalnej i współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

            Nasza szkoła zapewnia równe szanse rozwoju wszystkim uczniom. Wolna jest od jakichkolwiek uprzedzeń i niesprawiedliwości. Uczniowie i nauczyciele współtworzą środowisko przekonane o wartości każdej osoby.