KALENDARIUM -  czyli z historii placówki specjalnej w Żyrardowie

Lata

Wydarzenia

1850r.-1860r.

W Żyrardowie przy zbiegu ulic: Fabrycznej i Piłsudskiego zostaje otworzona Publiczna Szkoła Powszechna Specjalna /dowody prawne powołania szkoły - zaginęły/.

1928r.

Józef Romanowski zakłada w mieście Publiczną Szkołę Powszechną Specjalną.

1939r.

Po wejściu we wrześniu wojsk niemieckich do Żyrardowa działalność szkoły zostaje zawieszona.

W dniu 30 września w budynku szkoły zostaje zorganizowany szpital dla żołnierzy polskich. Pod koniec października szpital dla żołnierzy zostaje przeniesiony do „ochronki fabrycznej”.

Szkoła wznawia swą działalność. Uczą się w niej dzieci z całego Żyrardowa; zarówno te o normalnym rozwoju jak i dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym.

Szkoła, jako placówka oświatowa, otrzymuje kolejny na terenie miasta numer - jest nim nr 5.

1947r.-1948r.

W Szkole Podstawowej nr 1 zostają zorganizowane oddziały specjalne dla dzieci opóźnionych w rozwoju.

1951r.

W dniu 1 lipca 1951 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie powołuje Szkołę Specjalną w Żyrardowie  i przekazuje jej w użytkowanie budynki szkolne Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 1.

1964r.

Wiosną, w Żyrardowie pomiędzy  ulicami: Mireckiego, Kościuszki, Środkową i Piaskową rozpoczyna się budowa nowego obiektu na potrzeby „piątki” czyli Szkoły Specjalnej nr 5.

1966r.

W dniu 24 czerwca zostaje oddany do użytku nowy, przestronny budynek szkolny, do którego przeprowadzają się uczniowie szkoły specjalnej.

Szkoła otrzymuje miano: Państwowy Zakład Wychowawczy.

Do nowej placówki, oprócz dzieci z terenu Żyrardowa i okolic, przyjmowane są również dzieci i młodzież  upośledzona umysłowo z całego województwa warszawskiego.

W strukturę zakładu wchodzi szkoła podstawowa i internat.

1966 – 1969

1 września 1966 roku dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego zostaje mianowany ówczesny Inspektor szkolny mgr Marian Dywański.

1966r.-1968r.

Młodzież szkolna i wychowankowie razem ze swoimi nauczycielami i wychowawcami, w czynie społecznym budują boisko szkolne.

1968r.

W czerwcu 1968 roku Państwowy Zakład Wychowawczy zostaje przemianowany na Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ze Szkołą Podstawową Specjalną, Zasadniczą Szkołą Zawodową Specjalną i Internatem.

1968 r.

1 września r.szkol.1968/69 zostaje otwarta Zasadnicza Szkoła Zawodowa.
Po raz pierwszy absolwenci szkoły podstawowej , w 2-letnim cyklu, a od następnego roku w 3-letnim cyklu kształcenia, mogą zdobywać zawód.

1969 – 1984

1 marca 1969 roku dyrektorem Państwowego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego zostaje mianowany Mieczysław Boczek.

1969r.

W dniu 30 kwietnia w Ośrodku odbywa się uroczystość nadania placówce imienia. Patronem zostaje Maria Grzegorzewska, twórczyni pedagogiki specjalnej. Ośrodek otrzymuje również sztandar szkolny ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Zostaje też ustanowiony dzień 30 kwietnia - jako dzień Święta Ośrodka pod nazwą „Święta Wiosny”.

1969r.-1971r.

Zostaje wybudowana sala rekreacyjna, w której odbywają się ważne uroczystości szkolne, narady i zajęcia rekreacyjno-kulturalne oraz imprezy sportowe.

1977r.

Na terenie szpitala Miejskiego w Żyrardowie zostaje otworzony Punkt Filialny Szkoły Szpitalnej organizacyjnie podporządkowany Szkole Podstawowej Specjalnej.

1983r.

Na przyległym do boiska terenie zostają oddane do użytku  Warsztaty Szkolne. Tu młodzież szkoły zawodowej odbywa praktyczną naukę zawodu na kierunkach: ślusarz, monter instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej i monter instalacji budowlanych.

1984 – 1991

1 września 1984 roku dyrektorem Państwowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zostaje mianowany mgr Jerzy Lasota.

1985r.

I znowu placówka zmienia swoją nazwę. Na mocy decyzji organów prowadzących i nadzorujących, Państwowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zmienia nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

1991 – 1995

Od 1 września 1991 roku do 30 listopada 1995 roku dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest mgr Hanna Borowska.

1996 – 2010

10 stycznia 1996 roku, w wyniku konkursu, dyrektorem Ośrodka Szkolno – Wychowawczego zostaje mgr Paweł Długosz, dotychczasowy kierownik Internatu.

1996 r.

W drugiej połowie 1996 roku w Ośrodku zostaje wybudowany w pełni zautomatyzowany węzeł cieplny i przyłącze ciepłownicze do sieci miejskiej. Przedsięwzięcie było finansowane ze środków Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość inwestycji – 120 000 zł.

1997 r.

Środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozwalają na stworzenie w Ośrodku: siłowni, sali gimnastyki korekcyjnej i pracowni zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne zostają: pracownia szycia, pracownia gastronomiczna i warsztaty szkolne za kwotę 30 000 zł.

1999r.

W związku z reformą ustroju szkolnego, na mocy ustawy z dnia 8.01.1999 roku, dotychczasowa  ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna w Ośrodku z dn.1 września 1999r. stała się sześcioletnią szkołą podstawową specjalną. przy SOSW powstaje też powołane przez Starostwo Powiatowe w  Żyrardowie - Gimnazjum Specjalne. Do gimnazjum przyjmowani są absolwenci klas szóstych i uczniowie klas siódmych, którzy w czerwcu 1999r. nie otrzymali promocji do klasy ósmej oraz uczniowie klas ósmych, którzy w r.szkol.1999/2000 nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej.

2000r.

W r.szk.2000/2001 zostaje uruchomiona w gimnazjum klasa specjalna dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

2000 r.

W ramach programu „Pracownie internetowe dla szkół” w Ośrodku powstaje komputerowa pracownia internetowa dla Gimnazjum Specjalnego.

2002r.-2003r.

W roku 2002/2003 powstała ponadgimnazjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.

2003 r.

Remont kapitalny poszycia dachowego na budynku Ośrodka w technologii „Ekodek” wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową finansowany z dotacji celowej przez MENiS na kwotę 100 000 zł.

2004 r.

Z sieci telewizji kablowej administrowanej przez Zakład Elektroniki „ISKO” w Żyrardowie, otrzymujemy nieodpłatnie dostęp do Internetu.

2004 r.

W czerwcu 2004 r. absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej po raz pierwszy zdają przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii. 

2005 r.

W ramach programu „Pracownie internetowe dla szkół” w Ośrodku powstaje komputerowa pracownia internetowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej. Wartość sprzętu - 39 998,19 zł

2005 r.

Kapitalny remont sanitariatów dla chłopców w części szkolnej Ośrodka. Zadanie było finansowane z dochodów własnych Placówki oraz przez Stowarzyszenie „Pomóż Żyć”. Koszt remontu - 15 600 zł

2006r.

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2006”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, powstaje pracownia komputerowa
dla Gimnazjum Specjalnego
. Zostaje wymieniony sprzęt komputerowy na bardziej nowoczesny. Dotychczasowe komputery z pracowni komputerowej otrzymują pracownie dydaktyczne w szkołach Ośrodka. Wartość sprzętu – 28 245 zł

2006r.

Wyposażenie pracowni logopedycznej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 21 745 zł.

2006r.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne ułatwiające kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Łączna wartość sprzętu wynosi 196 500 zł.

2006r.

Wyposażenie Ośrodka w radiowęzeł nadający podczas przerw lekcyjnych muzykę relaksacyjno – wyciszającą. Przedsięwzięcie, którego wartość wyniosła 3 948,80 zł, w całości było sfinansowane przez Stowarzyszenie „Pomóż Żyć”.

2007 r.

W Ośrodku wprowadzony zostaje monitoring wizyjny w ramach rządowego programu  „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Wartość przedsięwzięcia to kwota 20 000 zł.

2007 r.

Uczestnictwo w programie: „EDUKACJA” – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”. Projekty chodzące w skład tego programu były współfinansowane z PFRON. Efektem tego udziału są:

1.  Umeblowanie pracowni szkolnych – zespołów edukacyjno - terapeutycznych,

2.  Wyposażenie ich w pomoce dydaktyczne niezbędne w procesie edukacji dzieci niepełnosprawnych umysłowo,

3.   Doposażenie sali rehabilitacyjnej w sprzęt usprawniający zaburzone funkcje ruchowe.

4.   Doposażenie pracowni technicznych w celu umożliwienia realizacji kierunków edukacji technicznej: żywienie i gospodarstwo domowe, obróbka metalu, obróbka drewna, szycie.

5.   Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej.

6.   Wymiana części wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez  niepełnosprawnych wychowanków,

7.   Doposażenie świetlic grupowych,

8.   Zakup mebli do sali telewizyjnej,

9.   Wymiana części wyposażenia w stołówce.

10. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku,

11. Wymiana drzwi wejściowych do szkoły i internatu – dostosowanie ich do potrzeb niepełnosprawnych,

12. Przystosowanie sanitariatów dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

PFRON na realizację tych projektów przeznaczył kwotę 204 540,89 zł

2008 r.

Utworzenie nowoczesnej pracowni technologii gastronomicznej dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej, o wartości 20 000 zł, sfinansowanej z dochodów własnych Ośrodka. Ta inicjatywa pozwala na ubieganie się o stworzenie centrum egzaminacyjnego w Placówce.

2008 r.

 W Placówce powstaje „Sala doświadczania Świata” współfinansowana z EFS. Koszt -   19 940 zł.

2008 r.

Otwieramy w Ośrodku Pracownię Integracji Sensorycznej współfinansowanej z EFS.  Koszt – 13 899 zł.

2008 r.

W ramach programu „Pracownie internetowe dla szkół” otrzymujemy oprogramowanie edukacyjne o wartości 4 474 zł.

2008 r.

Wymiana stolarki okiennej w całym Ośrodku w ramach I etapu programu „Termomodernizacja budynku” zrealizowana przez organ prowadzący.

2008 r.

Kapitalny remont sanitariatów dla chłopców w internacie Ośrodka zrealizowany przez organ prowadzący.

2009 r.

Od 1 września 2009 roku w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym organizuje się Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Wczesnym wspomaganiem objęte zostają małe dzieci niepełnosprawne do chwili podjęcia nauki w szkole i ich rodziny w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie, w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka, na podstawie opinii wydanej przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

2009 r.

Uchwałą Nr XXVII/159/09 z dnia 24 marca 2009 roku zakłada się z dniem 1 września 2009 roku ponadgimnazjalną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Szkoła kształci w systemie trzyletnim młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2009 r.

Ciąg dalszy nastąpi........

Powrót