Zobacz materiały dotyczące naboru

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie
ogłasza nabór

   do:

 • Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 • I – VI Szkoły Podstawowej

 • I – III Gimnazjum

 • I klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach:

Ø  kucharz małej gastronomii

Ø  cukiernik

Ø  monter instalacji  sanitarnych

 • Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Praktyki zawodowe organizuje tut. Ośrodek.
W szkołach zawodowych obowiązuje 2 lub 3 – letni  cykl kształcenia.
Na miejscu internat.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Środkowa 36
96 – 300 Żyrardów
powiat żyrardowski,
woj. mazowieckie

E – mail: osw @interklasa.pl , http://sosw.oeiizk.waw.pl   

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Ośrodka, sala Nr 3
w godz. 7:30 – 15:30
tel./fax (046) 855 31 84


TERMIN SKŁADANIA PODAŃ od 1 kwietnia do 15 sierpnia
I DOKUMENTÓW do 20 sierpnia

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Starostwa Powiatowego z prośbą o skierowanie do naszego Ośrodka wraz z kopią Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły i internatu wraz z życiorysem.
 3. Ostatnie świadectwo szkolne.
 4. Opinia o uczniu uwzględniająca informację o jego możliwościach.
 5. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z potwierdzonym miejscem zamieszkania.
 6. Dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie).
 7. Zaświadczenie o przydatności do zawodu od lekarza medycyny pracy – skierowanie  na badania lekarskie wydaje szkoła po wpłynięciu dokumentów.
 8. Kwestionariusz dla Rodziców (Opiekunów) kandydata do Internatu.

Oprócz nauki zawodu Ośrodek oferuje możliwość korzystania
z siłowni, zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, logopedycznych,
udział w imprezach sportowych i innych.

Kwestionariusze i podania

  PODANIE do Starosty o wydanie skierowania do szkoły  >>> pobierz

PODANIE o objęcie Wczesnym Wspomaganiem  >>> pobierz

PODANIE o przyjęcie do Szkoły Podstawowej  >>> pobierz

  PODANIE o przyjęcie do  Gimnazjum  >>> pobierz

  PODANIE do Zasadniczej Szkoły Zawodowej  >>> pobierz

  PODANIE do Szkoły Przysposabiającej do Pracy >>> pobierz

Kwestionariusz dla Rodziców (Opiekunów) kandydata do Internatu w SOSW w Żyrardowie  >>> pobierz

Zgłoszenie pobytu >>> pobierz

 

Powrót