SZKOŁA  PODSTAWOWA

Rewalidacja indywidualna
Z życia szkoły
 Dzielimy się doświadczeniami
Turystyka

 

POZNAJMY SIĘ

 

Wprowadzenie

 

          Szkoła Podstawowa Specjalna jest integralną częścią Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jej działalność określa Statut. Szkołą kieruje zastępca dyrektora, który bezpośrednio podlega dyrektorowi Ośrodka. W organizacji Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonuje Szkoła Szpitalna jako jej filia.

         W szkole przebywają i pobierają naukę dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną z upośledzeniem umysłowym. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

       Nauczaniem indywidualnym objęci są uczniowie, w stosunku do których poradnia psychologiczno-pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia. Nauczanie indywidualne odbywa się w miejscu zamieszkania dziecka, w placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie „Równych Szans” w Żyrardowie lub w uzasadnionych przypadkach na terenie naszego Ośrodka.

 

Cele i zadania Szkoły

 

           Realizując ogólne cele statutowe Placówki, Szkoła Podstawowa Specjalna kształtuje odpowiednie postawy uczniów, wyposaża ich w podstawowe wiadomości i umiejętności oraz przygotowuje absolwentów do kontynuowania dalszego procesu edukacyjnego w gimnazjum.

 

Głównymi celami i zadaniami działalności szkoły są:

 • przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego, samodzielnego życia poprzez wyposażenie w potrzebne wiadomości i umiejętności,

 • integracja ze środowiskiem lokalnym,

 • opanowanie umiejętności czytania, pisania, liczenia, zdobycie wiadomości o przyrodzie, dziejach naszego kraju oraz innych umiejętności niezbędnych dla aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym,

 • przygotowanie do życia społecznego poprzez  naukę prawidło organizacji życia rodzinnego, gospodarowania budżetem domowym, organizacji różnych form wypoczynku dla siebie i rodziny,

 • kształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • rozwijanie nie zaburzonych funkcji psychicznych i fizycznych, korygowanie nieprawidłowości rozwojowych bądź kształtowanie funkcji zaburzonych,

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

 

W odniesieniu do uczniów z głębokim stopniem niepełnosprawności umysłowej celem naszej pracy jest:

 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem

 • uzyskanie na miarę możliwości niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

 

           Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez: realizację wybranych programów dla klas I-VI zawartych w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, realizację Programu Wychowawczego oraz  Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

Organizacja Szkoły

 

         Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Z powodu trudnych warunków demograficznych oraz coraz częstszego realizowania obowiązku szkolnego przez dzieci lekko upośledzone umysłowo w szkołach masowych, istnieje od kilku lat konieczność nauczania w klasach łączonych. W 2006 r. został utworzony zespół edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową umiarkowanego stopnia.

        Do Szkoły uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące klasy IV-VI. Uczniowie zespołu edukacyjno-terapeutycznego rozwijają swoje umiejętności z zakresu funkcjonowania w środowisku, muzyki z rytmiką, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. Treści nauczania są w pełni dostosowane do ich możliwości. Zostały one zawarte w indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych.

      W ramach zajęć rewalidacyjnych dzieci uczęszczają na:

 • logopedię

 • gimnastykę korekcyjną

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • teatroterapię

 • zajęcia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

       Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności w licznie działających kołach zainteresowań. Rokrocznie odnoszą sukcesy w konkursach organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Cenną rolę terapeutyczną odgrywa udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, opartych na pantomimie wspartej doskonale dobraną muzyką.

         W szkole działa Samorząd Uczniowski, którego praca wydatnie uatrakcyjnia zajęcia szkolne, pozaszkolne i pozalekcyjne. Uczniowie, na miarę możliwości, wdrażani są do współdecydowania o niektórych aspektach szkolnego życia. W ramach Samorządu działają:

 • Sekcja Kulturalno-Oświatowa,

 • Sekcja Sportowa,

 • Sekcja Profilaktyczna

 • Sekcja Czytelniczo-Medialna,

 • Grupa teatralna

 • Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne „Trampek”.            

         W latach 2002-2004 Samorząd Uczniowski redagował i wydawał gazetkę szkolną „Gżegżółka”, za którą Szkoła otrzymała dyplom w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnictwa specjalnego.  

 

           Dobro naszych uczniów jest podstawowym priorytetem szkoły. Rozwijamy tkwiące w nich możliwości, tak by mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją oraz bronić się przed tym, co w świecie jest złe - zachowując przysługujące im prawo do "bycia innym”.

        Wśród tak wielu zadań, jakie do wypełnienia ma szkoła, ważne jest również tworzenie twórczej, życzliwej atmosfery panującej w gronie pedagogicznym. Wszyscy nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy i w dalszym ciągu podejmują doskonalenie zawodowe. 

            

    

Imię i nazwisko nauczyciela

Nauczany przedmiot /zajęcia/

Wioletta Adamiak

Wychowanie fizyczne, Nauczanie indywidualne

Halina Ambroziak

Kształcenie zintegrowane, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Grażyna Ceglińska

Nauczanie w szpitalu                         

Anna Charemska

Matematyka, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Renata Fedorowicz

Nauczanie w szpitalu

Anna Głowinkowska

Nauczanie indywidualne, Indywidualne zajęcia

rewalidacyjno-wychowawcze

Andrzej Górbski

Informatyka, Technika

Magdalena Grala

Język polski, Historia i społeczeństwo, Logopedia,

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Iwona Jamiołkowska

Wychowanie do życia w rodzinie

Maria Jaszke

Nauczanie indywidualne, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Barbara Jerzak

Religia

Hanna Kurczuk

Funkcjonowanie w środowisku, plastyka

Renata Ozon

Przyroda, Nauczanie indywidualne, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Monika Modrzejewska

Wychowanie fizyczne

Joanna Pawelec-Stańczak

Plastyka, Nauczanie indywidualne, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Anna Sobczak

Przyroda, Gimnastyka korekcyjna, Nauczanie indywidualne

Stefan Szafaryn

Technika

Bogumiła Szymańska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Urszula Tomiczek

Nauczanie indywidualne

Barbara Waluś-Głowacka

Język polski, Historia i społeczeństwo, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Anna Zakrzewska-Brona

Technika, Nauczanie indywidualne, Nauczanie w szpitalu

Magdalena Zambrzycka

Muzyka, Nauczanie indywidualne, Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

 

Powrót