Ocena opisowa ucznia w pierwszym etapie edukacyjnym.

 

 

Wymogi wprowadzanej reformy oświatowej narzucają nauczycielowi zweryfikowanie istniejących sposobów oceniania dziecka, zwłaszcza w pierwszym etapie kształcenia. Tradycyjny sposób oceniania przy pomocy stopni jest od dawna mocno krytykowany i uznany za nie spełniający wymogów współczesnej edukacji. Stopnie są bowiem odbierane jako nagroda lub kara, i tylko w niewielkim stopniu informują ucznia o jego postępach. Brakowało również wyraźnie sprecyzowanych kryteriów oceniania. Istotnym jest też fakt, że nauczyciele najczęściej oceniają ucznia za to, w jakim zakresie opanował materiał przewidziany programem nauczania, nie uwzględniając możliwości dziecka. Należy stwierdzić, że ocenianie tradycyjne (przy pomocy stopni) nie spełnia wymaganych funkcji: informacyjnej, korekcyjnej i motywacyjnej.

Z doświadczeń pedagogicznych wynika, że należy oceniać w taki sposób, aby oceny pomagały dziecku pokonywać trudności i wspierały jego rozwój. W tym celu próbuje się stosować różne formy oceniania: werbalne, poprzez różnego typu znaczki graficzne, gest, mimikę. Można stwierdzić, że wszystkie te formy są mile widziane, jeśli gwarantują aktywne uczestnictwo dziecka w lekcji i zmieniają ich motywację z zewnętrznej na wewnętrzną.

Nauczyciel zobowiązany jest dokonać oceny opisowej dziecka – rocznej. Jest ona wynikiem wnikliwej obserwacji rozwoju dziecka w ciągu roku szkolnego. Bardzo pomocne są tu karty osiągnięć szkolnych ucznia, w których nauczyciel na bieżąco (np. 1 raz w miesiącu) rejestruje zmiany w rozwoju dziecka. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w pedagogice specjalnej. Nauczyciel pracując z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychofizycznym bardzo wnikliwie obserwuje, analizuje i rejestruje wszelkie, nawet najdrobniejsze zmiany.

Dokonując oceny opisowej nauczyciel uwzględnia postępy dziecka w edukacji, rozwoju emocjonalno-społecznym, rejestruje osobiste osiągnięcia uczniów.

Działania te są podstawą prawidłowego przebiegu procesu rewalidacji.

Prawidłowe rejestrowanie obserwowanych zmian i odpowiednie ich redagowanie nie jest proste. Nie istnieją jeszcze gotowe formularze ułatwiające nauczycielowi rejestrację spostrzeżeń. Pojawiają się trudności z doborem odpowiednich określeń czy zwrotów.

Chciałabym zaproponować nauczycielom swój własny sposób opisu poszczególnych umiejętności dziecka, który z powodzeniem stanowić może wyczerpującą ocenę rozwoju dziecka w danym etapie edukacyjnym.

 

 

 

Halina Ambroziak

 

Nauczycielka Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Żyrardowie.
Opracowała Halina Ambroziak

                                                                                                            Żyrardów dn. ....................

 

 

Ocena opisowa ucznia klasy ....

 

 

Rok szkolny ............/............  Semestr.........

 

 

Nazwisko i imię .................................................................................

 

Data urodzenia ....................................................................................

 

 

I.                  Wygląd i zdrowie ucznia

 

1. Dba o higienę osobistą  ............................................................................................................

 

2. Dba o stan odzieży ..................................................................................................................

 

3. Często choruje, zgłasza dolegliwości somatyczne ..................................................................

 

4. Jest samodzielny, ma ukształtowane umiejętności samoobsługi .............................................

 

5. Niepokojące objawy ( ślady pobicia, niewyspany, niedożywiony, marudny ) .......................

 

.......................................................................................................................................................

 

II.               Rozwój emocjonalno - społeczny

 

1. Pogodny, towarzyski, ma dobry kontakt z rówieśnikami ........................................................

 

2. Opiekuńczy, pomaga innym, współpracuje .............................................................................

 

3. Opanowany emocjonalnie, wrażliwy na uczucia innych, tolerancyjny ...................................

 

.......................................................................................................................................................

 

4. Uczynny, chętnie podejmuje powierzone zadania ...................................................................

 

5. Angażuje się w prace społeczne na terenie klasy .....................................................................

 

6. Obowiązkowy, nie unika trudności ..........................................................................................

 

7. Ambitny, odpowiedzialny ........................................................................................................

 

8. Pewny siebie, zdecydowany, stanowczy, odporny na stres ....................................................

 

9. Bierze udział w zabawach podczas przerw .............................................................................

 

10. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy .....................................................................................

 

11.W sytuacjach konfliktowych reaguje : krzykiem, agresją słowną i fizyczną, lękiem,

 

płaczem, przeciwstawia się ..........................................................................................................

 

12. Jest podejrzliwy, drażliwy, zależny od innych .......................................................................

 

13. Refleksyjny, analizuje swoje postępowanie ...........................................................................

 

14. W kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielem i kolegami ..................................

 

.......................................................................................................................................................

 

15. Posiada umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach ...................................................

 

16. Przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do- i ze szkoły ..........................

 

.......................................................................................................................................................

 

17. Posiada ukształtowane nawyki i umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach

 

publicznych , stosuje formy grzecznościowe ...............................................................................

 

18. Potrafi utrzymać ład i porządek w miejscu nauki ..................................................................

 

19. Dba o przybory szkolne i podręczniki ................................................................................

 

20. Nie spóźnia się na zajęcia .....................................................................................................

 

21. Szanuje pracę nauczyciela, kolegów i innych ludzi ...............................................................

 

22. Inne uwagi nauczyciela o zachowaniu ucznia .......................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

  

III.           Rozwój procesów poznawczych.

 

1.      Prezentuje prawidłowy poziom spostrzegawczości wzrokowej oraz percepcji słuchowej i 

 

słuchu fonematycznego ................................................................................................................

 

2.      Wykazuje prawidłową zdolność koncentracji uwagi, jest skupiony, wykonuje polecenia

 

nauczyciela, prace doprowadza do końca ...................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

3.      Wykazuje prawidłowy poziom procesów myślenia i pamięci w zakresie klasyfikowania i 

 

uogólniania ..................................................................................................................................

 

4.      Podejmuje aktywność intelektualną, uważa na lekcjach, bierze w nich czynny udział ........

 

.......................................................................................................................................................

 

5.      Męczliwość procesów poznawczych jest niewielka, wykazuje zainteresowanie pracą na

 

lekcji .............................................................................................................................................

 

6.      Wykazuje odpowiednie tempo pracy umożliwiające realizację postawionych zadań, jest

 

samodzielny w pracy ...................................................................................................................

 

7.      Jest przygotowany do lekcji, ma zawsze odrobioną pracę domową ...................................

 

8.      Inne uwagi nauczyciela .......................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

IV.           Osiągnięcia uczniów

 

 

A.     W zakresie edukacji polonistycznej.

 

1.      Odpowiada na pytanie pełnym zdaniem ................................................................................

 

2.      Stosuje różne formy wypowiedzi ( np. rozmowa kierowana, swobodne wypowiadanie się,

 

opowiadanie, dyskusja, inscenizacja ) .........................................................................................

 

3. Posiada bogaty zasób słów .......................................................................................................

 

4. Wypowiada kilka zdań o obrazku ( stosuje dłuższe wypowiedzi ) ..........................................

 

5. Potrafi samodzielnie wypowiedzieć się nt. obserwowanych zjawisk ......................................

 

6. Chętnie deklamuje wiersze ......................................................................................................

 

7. Zna litery, prawidłowo je różnicuje i wyodrębnia w wyrazie ..................................................

 

8. Czyta : globalnie, głoskami, sylabami, całymi wyrazami, całymi zdaniami ze zrozumieniem

 

i naturalną intonacją .....................................................................................................................

 

9. Potrafi rozwiązywać zagadki ..................................................................................................

 

10.  Układa zdania z rozsypanki wyrazowej, sylabowej .............................................................

 

11.Czyta tekst z podziałem na role .............................................................................................

 

12. Wyodrębnia postacie i zdarzenia w czytankach ....................................................................

 

13. Potrafi czytać tekst po cichu ze zrozumieniem ......................................................................

 

14. Potrafi prawidłowo odtwarzać kształt liter, łączyć litery w wyrazy ......................................

 

15. Prawidłowo rozmieszcza litery w liniaturze ..........................................................................

 

16. Nie robi błędów przy przepisywaniu tekstu ...........................................................................

 

17. Bezbłędnie pisze ze słuchu wyrazy i proste  zdania ..............................................................

 

18 Zna zasady ortograficzne i potrafi je stosować .......................................................................

 

19. Poprawnie wyodrębnia i stosuje dwuznaki ............................................................................

 

B.     W zakresie edukacji matematycznej

 

1.      Jest dobrze zorientowany w otaczającej rzeczywistości.........................................................

 

2.      Posiada dobrze wykształconą orientację czasowo-przestrzenną.............................................

 

3.      Zna cechy wielkościowe i stosuje je w praktyce....................................................................

 

4.      Zna i samodzielnie różnicuje figury geometryczne................................................................

 

5.      Potrafi tworzyć zbiory i podzbiory, poprawnie przelicza elementy zbiorów i porównuje

 

ich liczebność................................................................................................................................

 

6.      Ma ugruntowane pojęcie liczby..............................................................................................

 

7.      Poprawnie wykonuje działania na liczbach w zakresie 10 w oparciu o konkrety..................

 

8.      Wykonuje działania na liczbach w zakresie 10 bez używania konkretów...........................

 

9.      Opanował technikę sprawnego liczenia w zakresie 20.........................................................

 

10.  Rozszerza zakres wykonywanych działań do 100................................................................

 

11.  Wykonuje działania z przekroczeniem progu dziesiętnego.................................................

 

12.  .Wykonuje działania mnożenia i dzielenia w zakresie 25.....................................................

 

13.  Samodzielnie i prawidłowo rozwiązuje zadania z treścią.....................................................

 

14.  Samodzielnie układa zadania tekstowe do ilustracji i działania............................................

 

15.  Potrafi posługiwać się miarką i mierzyć długości odcinków.................................................

 

16.  Zna i potrafi się posługiwać jednostkami wagi, długości i pojemności.................................

 

17.  Umie samodzielnie dokonać zakupów, płacić za towar.........................................................

 

18.  Rozwiązuje równanie, układa równanie do zadania tekstowego............................................

 

19.  Inne uwagi nauczyciela...........................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................

 

C.     W zakresie edukacji plastyczno

 

1.      Zna barwy i chętnie je stosuje w swych pracach...................................................................

 

2.      Zawsze zachowuje prawidłowe proporcje w rysunku...........................................................

 

3.      Prawidłowo posługuje się przyborami..................................................................................

 

4.      Zawsze kończy rozpoczętą pracę..........................................................................................

 

5.      Zawsze dba o estetyczny wygląd swych prac.......................................................................

 

6.      Posiada bogatą wyobraźnię i wykorzystuje ją w swych pracach.........................................

 

7.      Jest sprawny manualnie i chętnie podejmuje działania w tym kierunku..............................

 

D.    W zakresie edukacji muzyczno –

 

1.      Lubi uczyć się nowych piosenek .........................................................................................

 

2.      Zawsze śpiewa zgodnie z melodią.........................................................................................

 

3.      Potrafi prawidłowo różnicować dźwięki................................................................................

 

4.      Utrzymuje prawidłowe tempo i rytm.....................................................................................

 

5.      Chętnie uczestniczy we wszystkich zabawach muzyczno-ruchowych..................................

 

6.      Chętnie podejmuje wszelką aktywność fizyczną.............................................................

 

7.      Potrafi szybko biegać, sprawnie omijać przeszkody, chodzić na czworakach, podskakiwać

 

i skakać przez skakankę ........................................................................................................

 

8.      Potrafi rzucać i chwytać piłkę, uczestniczy w grach zespołowych.........................................

 

9.      Na zajęciach przejawia aktywność, zaangażowanie, wytrzymałość..................................

 

10.  Bierze udział we wszystkich wycieczkach i imprezach szkolnych....................................

 

11.  Dba o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo swych kolegów podczas zajęć............

 

12.  Przestrzega zasad higieny., ćwiczy zawsze w odpowiednim i czystym stroju, ma

 

odpowiednie obuwie..................................................................................................................

 

13.  Inne uwagi nauczyciela...........................................................................................................

 

 

 

Powrót