Stowarzyszenie  „Pomóż Żyć”

 

Rozumiejąc trudną sytuację polskiej oświaty oraz niedoinwestowanie wielu obszarów kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży (szczególnie niepełnosprawnej psychofizycznie), dostrzegamy potrzebę zaistnienia różnego rodzaju inicjatyw społecznych, przyczyniających się do zmiany tych niekorzystnych warunków. Dlatego też z inicjatywy nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie  powstało Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Psychofizyczną „Pomóż Żyć”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w czerwcu 2003 roku. Od lipca 2004r. posiada statut organizacji pożytku publicznego.

Nr rejestru w KRS – 0000164539

Regon – 015509605

NIP – 838-17-28-144

 

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków.

Członkowie Stowarzyszenia to przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy specjalni z długoletnią praktyką zawodową, specjaliści z zakresu logopedii, socjoterapii, reedukacji, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji, a także przewodnicy turystyczni. Wszystkim nam nie jest obojętny los dzieci niepełnosprawnych - słabszych,  mniej zaradnych, opuszczonych, często niechcianych i niekochanych, odtrąconych i zapomnianych przez własne rodziny.

Zadania statutowe i administracyjne realizujemy społecznie, nie zatrudniamy pracowników etatowych. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn od osób prywatnych i instytucji.

Na mocy umowy o współpracy z dyrektorem OSW w Żyrardowie, Stowarzyszenie ma możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły. Tu mieści się również biuro Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszeniem kieruje 5-osobowy Zarząd w składzie:

Prezes -  Joanna Adamus

Wiceprezes -  Barbara Jerzak

Sekretarz -  Halina Ambroziak

Skarbnik -  Iwona Fedorowicz

Członek Zarządu -  Grażyna Haude

Komisję Rewizyjną reprezentują:

                Przewodniczący – Grażyna Ceglińska

                Członek – Alina Kępczyńska

                Członek – Iwona Jamiołkowska

Co robimy?

Terenem naszego działania jest środowisko szkolne i domowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

 Nasi podopieczni wywodzą się najczęściej z biednych, patologicznych środowisk - niezaradnych życiowo i wychowawczo. Doskonale znamy ich problemy, rozumiemy ich potrzeby, pragnienia i możliwości. Znamy także realia, w których żyjemy i pracujemy. Wiemy, że bez naszej pomocy wiele dzieci nie ma szans na  prawidłowy rozwój, wychowanie i edukację.

Działania nasze skierowane są również wobec rodziców i opiekunów. Służymy im swą wiedzą i doświadczeniem we wszelkich trudnościach i problemach związanych z rozwojem i wychowaniem dzieci, doradzamy, jak być dobrymi rodzicami.

 

 Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • Wszechstronna rewalidacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wszelkiego rodzaju zaburzeniami psychofizycznymi.

 • Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością psychiczną i fizyczną w osiąganiu możliwie pełnego rozwoju.

 • Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psychofizyczną.

 • Wspieranie różnorodnych form i metod pomocnych w osiąganiu przez dzieci pełni rozwoju.

 • Kształtowanie świadomości społecznej wobec potrzeb dzieci specjalnej troski.

 • Wzbogacanie wiedzy rodziców o specyficznych potrzebach swych dzieci oraz kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich wobec problemów związanych z niepełnosprawnością dzieci i ich wychowaniem.

 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

·         Pomoc nauczycielom, rodzicom lub opiekunom w podnoszeniu umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie kursów, warsztatów, seminariów, szkoleń (zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz wspieranie uczestnictwa  we wszelkich formach szkoleniowych, konferencjach i kongresach naukowych na terenie kraju oraz za granicą.

·         Niesienie pomocy pedagogicznej, wychowawczej, organizacyjnej, prawnej, charytatywnej, socjalnej, w stosunku do dzieci z niepełnosprawnością psychofizyczną oraz ich rodzin lub opiekunów.

·         Wspieranie wszelkich inicjatyw oraz  aktywizowanie społeczeństwa do działalności na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psychofizyczną.

·         Inspirowanie nauczycieli do opracowania i wdrażania innowacji pedagogicznych, programów, projektów lub innych działań przyczyniających się do podniesienia sprawności zaburzonych funkcji psychofizycznych dziecka i jego rozwoju.

·         Współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, z różnorodnymi organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, zakładami pracy, środkami masowego przekazu, fundacjami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i innymi instytucjami, którym nie pozostaje obojętny problem dzieci z zaburzeniami psychofizycznymi.

·         Współpraca z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i  stowarzyszeniami o podobnych celach i założeniach statutowych.

·         Gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych, społecznych i innych.

·         Organizowanie imprez okazjonalnych, wycieczek, turnusów integracyjnych, rehabilitacyjnych, instruktażowych oraz innych form sprzyjających rozwojowi aktywności oraz integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

·         Podejmowanie działań zmierzających do promowania zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, walki z nałogami, agresją, przemocą.

·         Wykonywanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych uwzględniających wszechstronną pomoc w pokonywaniu trudów związanych z niepełnosprawnością dzieci i młodzieży.

 

Działalność Stowarzyszenia

 

Od momentu zarejestrowania Stowarzyszenie podejmowało działania w następujących obszarach:

·       edukacja  i rewalidacja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej psychofizycznie, 

·       zdobywanie wiedzy niezbędnej do właściwego funkcjonowania Stowarzyszenia,

·       nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami, sponsorami i partnerami.

 

 W trakcie swojej dotychczasowej działalności  członkowie Stowarzyszenia opracowali i realizowali szereg projektów, przyczyniając się do podniesienia jakości edukacji, pogłębiając i uatrakcyjniając zdobywaną przez podopiecznych  wiedzę i umiejętności radzenia sobie w różnych aspektach codziennego życia.

Oto niektóre z nich:

·         Na dobry początek” – program realizowany dzięki dotacji w ramach V edycji konkursu „Szklarnia” ogłoszonego przez Fundację Batorego. Celem programu było zorganizowanie i sprawne działanie księgowości Stowarzyszenia,

·         „Stop przemocy i agresji” – program adresowany jest głównie do 200 uczniów OSW w Żyrardowie , ma na celu zapobieganie agresji w szkole, eliminowanie zachowań agresywnych uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań

·          „Jem zdrowo” – program adresowany do 200 dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej psychofizycznie  w wieku 7 –20 lat. Ma on na celu naukę właściwych nawyków żywieniowych, higienicznych, estetyki podawania posiłków – program realizowany jest z dotacji gminy  Żyrardów

·         „Scena –Prezentacje 2004” – program  edukacyjno - terapeutyczny, adresowany do 200 wychowanków  placówek szkolno- wychowawczych, ma na celu zorganizowanie prezentacji teatralnych dla  dzieci niepełnosprawnych psychofizycznie

·         „Alkohol – już nie !”3 - etapowy program mający na celu zapobieganie  negatywnym skutkom alkoholizmu w środowisku rodzin dzieci niepełnosprawnych psychofizycznie.

I etap projektu / zajęcia terapeutyczne dla dzieci / zrealizowany został w 2003 roku z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wzięło w nim udział 15 dzieci w wieku 12-16 lat

·         „Przygoda z teatrem” – program kierowany do 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psychofizyczną mający na celu  przybliżenie im zasad pracy teatru, aktorów, udział w widowisku teatralnym. Program realizowany był w marcu 2004 z dotacji  gminy Żyrardów

·         „Zdrowa uroda” – program kierowany do 70 osób, mający na celu wyrobienie właściwych umiejętności higienicznych i pielęgnacyjnych

·         Stowarzyszenie wzięło udział w organizacji uroczystego Spotkania Bożonarodzeniowego  dla dzieci ze szkoły Podstawowej Specjalnej  przy Specjalnym Ośrodku  Szkolno Wychowawczym w Żyrardowie

·         Zdobywanie stosownej wiedzy i umiejętności.  Ponieważ  nie mieliśmy doświadczeń  w pracy typowej dla takiej organizacji jak stowarzyszenie, ważne stało się właściwe przygotowanie do pracy. Wspólnie ze Stowarzyszeniem BORIS zorganizowane zostały szkolenia:

           --„Administrowanie stowarzyszeniem” ,

--„Pisanie projektów” 

--„Księgowość w stowarzyszeniu”.

W szkoleniach tych wzięli udział również członkowie innych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z terenu miasta. Łącznie w szkoleniach wzięły udział 62 osoby.

·         Obecnie Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projektu, w ramach którego ogłoszono konkurs plastyczny pt.: ”Moja pocztówka świąteczna”, skierowany do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych Żyrardowa. Po zakończeniu konkursu, pocztówki zostaną wystawione na kiermaszu charytatywnym, a uzyskane ze sprzedaży fundusze przeznaczone na zorganizowanie zabawy choinkowej dla dzieci specjalnej troski. W ten sposób uczniowie żyrardowskich szkół przyczynią się do umilenia chwil swym kolegom w okresie świąt Bożego Narodzenia.

 

Z kim współpracujemy?

 • Stowarzyszenie współpracuje ze stowarzyszeniami z terenu miasta i gminy Żyrardów

 • organizacjami pozarządowymi z terenu kraju (BORIS, KLON/JAWOR, FRSO)

 • placówkami oświatowo - wychowawczymi z Żyrardowa (Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym, Świetlicą Terapeutyczną, Miejskim Ogrodem Jordanowskim, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejskim Domem Kultury )

 • Urzędem Miejskim w Żyrardowie

 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 • Instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami prywatnymi, które służą nam pomocą i wsparciem

 • Stowarzyszenie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Zgłosiło również swe uczestnictwo w Mazowieckim Sejmiku Organizacji Pozarządowych.

Wszystkim przyjaciołom i sponsorom dziękujemy za dotychczasową pomoc, życzliwość i serce.

W sposób szczególny zależy nam na ścisłej i owocnej współpracy z władzami naszego miasta i powiatu, ponieważ zakres problematyki naszej działalności jest w polu zainteresowania całej lokalnej społeczności, tak więc współpraca obu stron przyniesie niewspółmierne korzyści nam wszystkim.

Zadeklarowaliśmy pewne formy współpracy z Urzędem Miejskim Żyrardowa  w zakresie:

·         Przygotowania i realizacji projektów zaradczych i naprawczych w zakresach  zgodnych z działalnością statutową naszej organizacji, głównie w dziedzinie: rewalidacji, rehabilitacji, edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością psychofizyczną i ich rodzin.

·         Organizowania zajęć pozalekcyjnych  i rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.   

Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć we wspólnych szkoleniach dotyczących Europejskich Funduszy Społecznych.

   Kontakt z nami:

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Żyrardowie w budynku Ośrodka Szkolno -Wychowawczego.

 

                          96 -300 Żyrardów

                            ul. Środkowa 36

 

tel. /fax.(0-46)- 8553184 – jest to telefon szkoły, grzecznościowy

 

tel. komórkowy Stowarzyszenia  -   505-939-544

 

e-mail  -  pomozzyc@wp.pl

 

Broszurka z krótką informacją o naszej organizacji oraz zdjęciami z dotychczasowych działań dostępna jest w biurze Stowarzyszenia.

Jeżeli  chcesz wesprzeć  nasze działania:

·       Zapraszamy chętne osoby do współpracy z naszą organizacją:

   ul. Środkowa 36, (budynek OSW)    96-300 Żyrardów

·       Prosimy o finansowe wsparcie naszej działalności. Oto nasze konto:

     ING Bank Śląski  761050-1924-1000-0022-7414-1254

·       Będziemy wdzięczni za każdą rzeczową pomoc na rzecz naszych podopiecznych

·       Liczymy na 1% odpisu od Państwa podatków

Więcej informacji o Stowarzyszeniu prosimy szukać na naszej stronie internetowej:

www.pomozzyc.free.ngo.pl

 Powrót